System Administrator

Primăria Municipiului Lupeni organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții publice vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului :

 

 1. Consilier clasa I, grad profesional debutant – Biroul Resurse Umane, Salarizare, Tehnologia Informației, Asistență Medicală pentru Învățământ;
 2. Consilier, clasa I, grad profesional debutant – Biroul Dezvoltare Locală, Proiecte;
 3. Consilier, clasa I, grad profesional debutant – Biroul Urbanism și Mediu;

 

 

– probele și calendarul concursului:

– selecţie dosare – termen depunere dosare      – 30.10.2017, ora 1530

– proba scrisă                                                   – 10.11.2017, ora 1000

– interviu                                                          – 16.11.2017, ora 1000

 

 

Cerinţele de ocupare a funcţiilor publice de execuţie vacante şi condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:

 • cerinţe generale:

– să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici – republicată și anume :

a)are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c)are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

d)are capacitate deplină de exerciţiu;

e)are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

f)îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;

g)îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

h)nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;
i)nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

j)nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

– să nu se afle în una dintre situaţiile de incompatibilitate prevăzute de lege pentru funcţionarii publici;

 

– cerinţe specifice:

 

 1. Consilier clasa I, grad profesional debutant – Biroul Resurse Umane, Salarizare, Tehnologia Informației, Asistență Medicală pentru Învățământ

să fie absolvent de studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în domeniul drept/științe juridice, administrație publică, economic (management sau contabilitate);

vechime în specialitatea studiilor absolvite/experienţă în domeniu: nu este necesară

 

 

 1. Consilier clasa I, grad profesional debutant – Biroul Dezvoltare Locală, Proiecte

să fie absolvent de studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în domeniul tehnic (construcții civile, industriale sau mecanic);

vechime în specialitatea studiilor absolvite/experienţă în domeniu: nu este necesară

          

 1. Consilier, clasa I, grad profesional debutant – Biroul Urbanism și Mediu

să fie absolvent de studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în domeniul arhitectură sau construcții civile, industriale și agricole;

vechime în specialitatea studiilor absolvite/experienţă în domeniu: nu este necesară

 

Bibliografia:

 

 1. Consilier clasa I, grad profesional debutant – Biroul Resurse Umane, Salarizare, Tehnologia Informației, Asistență Medicală pentru Învățământ
 2. Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale;
 3. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici;
 4. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici;
 5. Codul Muncii : Titlul II – Contractul individual de muncă

Titlul III – Timpul de muncă și timpul de odihnă

Titlul IV – Salarizarea

Titlul XI – Răspunderea juridică

 1. Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
 2. Hotărârea Guvernului nr. 286 / 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;
 3. Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici;
 4. Hotărârea Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidență a salariaților;
 5. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar;
 6. Ordonanţă de Urgenţă nr. 162 / 2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale

 

 1. Consilier clasa I, grad profesional debutant – Biroul Dezvoltare Locală, Proiecte
 2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici;
 3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici;
 4. H.G.R. nr. 399 / 2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul socialeuropean şi Fondul de coeziune 2014-2020;
 5. H.G.R. nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
 6. Legea nr. 10 / 1995 privind calitatea în construcţii, republicata;
 7. Programul Operational Regional 2014 – 2020 – Ghidul solicitantului – Condiíi generale pentru accesarea fondurilor :

– Pct. 6 – Criterii de eligibilitate si selectie

– Pct. 7 – Completarea cererilor de finantare

 

 

 1. Consilier, clasa I, grad profesional debutant – Biroul Urbanism și Mediu

 

 1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici;
 2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici;
 3. Legea 50/ 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
 4. Norme Metodologice din 12 octombrie 2009 de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;
 5. Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului
 6. H.G.R. nr.343/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.273/1994- privind aprobarea regulamentului de  recepţie a lucrărilor de construcţii;

 

Notă : Bibliografia are în vedere actele normative cu toate modificările și completările aduse ulterior publicării lor.

 

Conținutul dosarului de înscriere:

 • formular de înscriere (se obține de la biroul Resurse Umane)
 • copie act de identitate
 • copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări
 • copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice (unde este cazul)
 • adeverință de la medicul de familie în care să se specifice faptul că este apt din punct de vedere medical pentru funcția solicitată, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului
 • cazier judiciar sau declarație pe propria răspundere că nu aveți cazier; în cazul prezentării declarației, candidatul declarat admis la selecția dosarelor are obligația de a completa dosarul de concurs cu cazierul judiciar pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecției dosarelor, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire
 • declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste că nu a desfășurat activități de poliție politică (se obține de la biroul Resurse Umane)
 • declarația conform art. 54 lit. i) din Legea nr. 188 privind Statutul funcționarilor publici care să ateste că nu ați fost destituit/destituită dintr-o funcție publică sau nu va încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani

 

Actele enumerate mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisie de concurs.

 

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune la Biroul Resurse Umane din cadrul Primăriei Lupeni.

 

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Lupeni, din Lupeni, str. Revoluției nr. 2, jud. Hunedoara.

Relații suplimentare se pot obține de la Biroul Resurse Umane din cadrul Primăriei Municipiului Lupeni, tel. 0254/560504, interior 208, e-mail: [email protected] .

 

 

 

PRIMAR

Prof. LUCIAN – MARIUS  RESMERIȚĂ

Close Search Window